Prawo

Zakres stosowania

Niniejsza witryna jest obsługiwana i utrzymywana przez podmiot Joannę Szczudlik, o którym mowa jest w części „Właściciel witryny" . Państwa dostęp do witryny i korzystanie z jej zasobów podlega wskazanym poniżej Warunkom korzystania z serwisu internetowego. Uzyskując dostęp do naszej witryny i korzystając z jej zasobów, akceptują Państwo treść Warunków korzystania w całości i bez zastrzeżeń. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków nie powinieneś odwiedzać Strony ani z niej korzystać.

Prawa własności intelektualnej

O ile nie stwierdzono inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w naszej witrynie, w tym między innymi tekstów, obrazów, (zwanych dalej „Informacjami”), należą do Właściciela witryny Nasza witryna i udostępniane w niej Informacje nie mogą być kopiowane, odtwarzane, ponownie publikowane, wgrywane, zamieszczane w Internecie, przesyłane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela witryny, z zastrzeżeniem, że mają Państwo prawo do pobrania, wyświetlenia i wydrukowania jednego egzemplarza Informacji na pojedynczym komputerze wyłącznie na własny niekomercyjny użytek pod warunkiem, że nie będą Państwo w żaden sposób modyfikować Informacji i będą Państwo przestrzegać wszelkich zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, znaków.

Materiały pochodzące od osób trzecich

Treści publikowane na naszej Stronie mogą od czasu do czasu zawierać obrazy lub inne materiały niebędące własnością Właściciela witryny, takie jak fotografie, cytaty z publikacji, rozporządzeń i norm. Opisane materiały pochodzące od osób trzecich mogą zawierać informacje lub inne elementy publikowane w mediach bądź w innych miejscach; mogą również zawierać nazwę lub znak towarowy mediów lub miejsc, w których zostały opublikowane. Jakiekolwiek wykorzystanie tego typu materiałów pochodzących od osób trzecich jest ściśle zabronione, chyba że zadbano o uprzednią pisemną zgodę rzeczonych osób trzecich.

Materiały dostarczane przez Użytkownika

Ze Strony można korzystać pod warunkiem, że korzystanie to będzie zgodne z prawem, z niniejszymi Warunkami oraz z wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Za pośrednictwem niniejszej Strony zabronione jest przesyłanie, dystrybucja lub innego rodzaju publikowanie materiałów bądź treści, które: (a) są nieprawdziwe, sfałszowane, oszczercze, zniesławiające, obraźliwe, obsceniczne, groźne lub w inny sposób niedopuszczalne, poufne, nielegalne, a także naruszające prywatność lub prawo do komercyjnego wizerunku, naruszające prawa własności intelektualnej, obelżywe i/lub nielegalne; (b) mogą stanowić przestępstwo lub nakłaniać do jego popełnienia, naruszać prawa którejkolwiek ze stron bądź stanowić jakąkolwiek podstawę do podciągnięcia do odpowiedzialności lub naruszać jakiekolwiek prawo; lub (c) mogą zawierać wirusy, robaki lub inne złośliwe oprogramowanie, agitację polityczną lub listy rozsyłane systemem łańcuszkowym, masową korespondencję bądź jakąkolwiek inną formę SPAMu.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że nie będzie przesyłał nam żadnych materiałów promocyjnych, reklamowych, bądź materiałów o podobnym charakterze, na których otrzymywanie nie wyraziliśmy zgody.

Zabrania się korzystania z nieprawdziwego adresu e-mail lub innych danych osobowych, podszywania się pod inną osobę lub podmiot bądź w inny sposób wprowadzania w błąd odnośnie pochodzenia materiałów lub treści.

Osoby poniżej 18tego roku życia

Osoby niepełnoletnie (poniżej 18tego roku życia) nie są uprawnione ani upoważnione do wyświetlania ani korzystania ze Strony i zwracamy się do nich z prośbą, by nie przesyłały nam żadnych informacji, treści ani materiałów.

Polityka Prywatności

Joanna Szczudlik szanuje Twoją prywatność i w związku z tym opracowało Politykę Prywatności, w której znajdziesz więcej informacji na ten temat. Wszelkie prywatne informacje pozyskane na Stronie będą traktowane zgodnie z zapisami Polityki Prywatności.

Powiązane serwisy

Strona zawiera linki do innych serwisów, które według nas mogą Cię zainteresować. Nie wspieramy ani nie sponsorujemy żadnych serwisów powiązanych z trzecimi stronami ani informacji, produktów lub usług zawartych na serwisach należących do stron trzecich, nie mamy również kontroli nad serwisami trzecich stron ani nad ich zawartością. Serwisy stron trzecich odwiedzasz i korzystasz z nich tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Pamiętaj, że inne strony funkcjonują w oparciu o swoje własne umowy z użytkownikami i oświadczenia o poufności, z którymi powinieneś się zapoznać.

Dostępność Strony i wsparcie

Stronę można odwiedzić zawsze, gdy jest ona dostępna. Nie gwarantujemy dostępności Strony ani zawartych na niej materiałów. Czasami Strona może być niedostępna z przyczyn technicznych, w celu aktualizacji lub z innych powodów. W maksymalnym stopniu dozwolonym przez obowiązujące przepisy zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia, ograniczenia lub zablokowania dostępu do Strony bądź zaprzestania udostępniania całości lub części zawartości Strony w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Nie mamy obowiązku zapewniania wsparcia w związku ze Stroną bądź Treściami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści zawarte na niniejszej Stronie mają wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny i mogą, ale nie muszą odzwierciedlać najnowsze osiągnięcia w swojej dziedzinie; w związku z tym nie obiecujemy ani nie gwarantujemy poprawności i kompletności informacji przedstawionych na Stronie. Na treściach zawartych na Stronie nie należy się opierać ani nie należy wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uzyskania opinii z głównego, bardziej dokładnego i kompletnego lub aktualnego źródła informacji.

Joanna Szczudlik zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za działania podjęte lub niepodjęte w oparciu o część lub całość treści zawartych na Stronie.

W odniesieniu do Treści zawartych na Stronie nie udziela się żadnej gwarancji, dorozumianej, wyraźnej bądź ustawowej, w tym między innymi gwarancji nienaruszenia praw stron trzecich, tytułów prawnych, pokupności, przydatności do określonego celu czy gwarancji niewystępowania wirusów komputerowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Joanna Szczudlik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty bezpośrednie bądź pośrednie, szczególne, retorsyjne, sankcyjne, uboczne bądź wynikowe, w oparciu o jakąkolwiek doktrynę dotyczącą odpowiedzialności, wynikające lub powiązane z:

W każdym wypadku, nawet jeśli zgłaszający roszczenie poinformuje Joannę Szczudlik lub jego przedstawicieli o możliwości zaistnienia tego typu szkody, straty lub kosztu.

Odszkodowanie

Jako Użytkownik wyrażasz zgodę na to, że będziesz chronić Joannę Szczudlik, dopilnujesz, by otrzymała odszkodowanie, a także zapobiegniesz konieczności zaspakajania roszczeń, odszkodowań, kosztów i wydatków, w tym opłacenia adwokata, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony.

Zmiany w niniejszych Warunkach

Joanna Szczudlik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu wedle własnego uznania oraz w dowolnym momencie bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika. Dalsze korzystanie przez Ciebie ze Strony po naniesieniu zmian w niniejszych Warunkach jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian.

Komentarze i Pytania

W przypadku pytań, komentarzy bądź wątpliwości związanych ze Stroną, w tym z publikowanymi na niej materiałami, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.